คำอธิบายขนาดและรุ่นของยางรถยนต์ – 75r15

ยางรถยนต์ขนาด 75r15 เป็นหนึ่งในขนาดยอดนิยมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรถยนต์ประเภทเล็กถึงกลางหรือแท็กซี่ขนาดกลาง โดยทั่วไปขนาดยางจะแบ่งเป็นสามส่วนซึ่งคือ ความกว้างของยาง (75) อัตราส่วนของความสูงต่อความกว้าง (R) และขนาดของล้อ (15)

ตัวเลขที่อยู่ติดกับตัวอักษร R หมายถึงระบบการจับเกาะของยางกับล้อ ในกรณีของยางรถยนต์ขนาด 75r15 นั้น ระบบการจับเกาะมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือระบบ Radial ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีเมื่อเทียบกับระบบ Bias Ply ที่ใช้ในยางรถยนต์ขนาดเล็กหรือที่มีการใช้งานในเส้นทางแคบ

ต่อไปเป็นการอธิบายขนาดของยางรถยนต์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
– 75: ความกว้างของยาง (Width) มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ในกรณีของยางรถยนต์ขนาด 75r15 นั้น ความกว้างของยางจะมีค่าอยู่ที่ 75 มิลลิเมตร
– R: อัตราส่วนของความสูงต่อความกว้าง (Aspect Ratio) หรือร้อยละของความสูงถึงความกว้าง ในกรณีของยางรถยนต์ขนาด 75r15 นั้น อัตราส่วนของความสูงถึงความกว้างจะมีค่าอยู่ที่ 75%
– 15: ขนาดของล้อ (Wheel Diameter) มีหน่วยเป็นนิ้ว ในกรณีของยางรถยนต์ขนาด 75r15 นั้น ขนาดของล้อจะมีค่าอยู่ที่ 15 นิ้ว

ความหมายและค่าขนาดของยางรถยนต์ขนาด 75r15 สามารถอธิบายได้ว่า เป็นยางที่กว้างปานกลาง (75 มิลลิเมตร) และมีความสูงเท่ากับ 75% ของความกว้าง มีขนาดของล้อที่ 15 นิ้ว

การเลือกใช้ยางรถยนต์ขนาด 75r15 นั้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น ประเภทของรถยนต์ที่ใช้งาน การใช้งานในเส้นทาง และสภาพถนน นอกจากนี้ยังควรพิจารณาเลือกใช้ยางที่มีคุณภาพดี ขายในตลาดโดยตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพการใช้งานที่มีประสิทธิภาพในสภาพอากาศและถนนในประเทศไทย