75r17: ขนาดยางรถยนต์ที่คุณควรทราบ

75r17: ขนาดยางรถยนต์ที่คุณควรทราบ

หากคุณเป็นคนที่มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับยางรถยนต์และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับขนาดยางรถยนต์ที่คุณควรรู้จักเพื่อให้คุณสามารถเลือกซื้อยางรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ของคุณได้ ตัวเลข 75r17 เป็นข้อกำหนดทางภาษาที่อาจจะเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับยางรถยนต์ ดังนั้นในบทความนี้ เราจะสองรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดยางรถยนต์และชื่อระบบของยางรถยนต์ของจำพวกคุณ

ขนาดของยางรถยนต์สามารถอธิบายได้ในรูปแบบเลขสองตัวเลขที่คั่นด้วยตัวอักษร “R” ตัวเลขแรกในขนาดยางถือว่าเป็นความกว้างของยางในหน่วยมิลลิเมตร (mm) และตัวเลขที่สองในขนาดยางจะเป็นอัตราส่วนระหว่างความสูงของกองยางกับความกว้างของยาง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความสูงของพื้นผิวยางจำกัดเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานของยาง โดยระหว่างวงจรการขับขี่ อัตราส่วนระหว่างความสูงกับความกว้างของยางจะช่วยให้คุณทราบถึงความสูงทั้งหมดของยางที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้รับแรงกระแทก ความสูงของยางถือว่าเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโหลดเกียร์ที่เตรียมไว้สำหรับกระเทียบมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ ความสูงส่วนแบ่งจำนวนดังนี้: 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25 แต่ไม่ใช่ทุกความสูงที่มีการประกาศจากผู้ผลิตยางรถยนต์

ยางรถยนต์แบบ “R” นั้นคือระบบการเชื่อมต่อระหว่างรี้มและร่องของยาง บ่งบัญญัตตัวเลขใน “R” ดังนี้:

– ราคาของยางรถยนต์: แตกต่างกันไปตามคุณภาพและยี่ห้อของยางรถยนต์ ยางรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงและมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมักจะมีราคาสูงกว่า ย่อมดูแผ่วไปตามกลุ่มยางรถยนต์ทั้งหมด
– ความคงทนของยาง: ส่งผลต่ออายุการใช้งานของยางรถยนต์และประสิทธิภาพในการขับขี่ ยางที่มีความคงทนสูงมักจะให้ประสิทธิภาพการขับขี่ที่ดีกว่ายางที่มีความคงทนต่ำ
– ท่าทีของรถยนต์: ยางขนาดใหญ่มักจะให้ความคุ้มค่ามากกว่ายางขนาดเล็ก แต่อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ที่มีขนาดเล็ก

สำหรับประเทศไทย ยางรถยนต์ที่มีขนาด 75r17 มักจะใช้กับรถยนต์ขนาดใหญ่หรือ SUV คุณลักษณะของยางรถยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ขนาดใหญ่มักจะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นผิวถนนในประเทศไทยที่มีความหลากหลาย เช่น ถนนที่มีความราบศูนย์กลางตำ่ (ทวี), ถนนที่เป็นช่วงลาดชันที่เหมาะสำหรับการขับขี่ในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้, ถนนที่มีโครงสร้างทางหินที่บางส่วน, และอื่น ๆ

ในการซื้อยางรถยนต์ขนาด 75r17 ผู้ซื้อควรพิจารณาคุณสมบัติของยางรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับสภาพถนนและการใช้งานของรถยนต์ของคุณ รวมถึงความคงทน ประสิทธิภาพในการขับขี่ และราคา รวมถึงเปรียบเทียบยี่ห้อต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถเลือกซื้อยางรถยนต์ที่สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณของคุณได้อย่างถูกต้อง

ความต้องการของคุณในยางรถยนต์อาจแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคน จึงควรพิจารณาปัจจัยทางเทคนิคและอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเลือกซื้อยางรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับคุณและรถยนต์ของคุณได้อย่างถูกต้อง